Ukryj

Gmina Parzęczew

 • Pracownicy

 • Władze Gminy

 • Rada Gminy

  Radni VII kadencji Rady Gminy w Parzęczewie 2014 -2018

   

  Zakres działania

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
  3. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  4. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
  5. Do wewnętrznych organów Rady należą:
   - Przewodniczący,
   - komisje stałe, wymienione w statucie,
   - doraźne komisje do określonych zadań.
  6. Rada powołuje następujące stałe komisje:
   1/ Komisję Organizacyjną,
   2/ Komisję Samorządową,
   3/ Komisję Oświaty,
   4/ Komisję Rolnictwa,
   5/ Komisję Rewizyjną.
  7. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
  8. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  9. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
   1/ zwołuje sesje Rady,
   2/ przewodniczy obradom,
   3/ czuwa na sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem właściwego porządku,
   4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
   5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
   6/ podpisuje uchwały Rady,
   7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
  10. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko.
  11. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
  12. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
   2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
  13. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Gminy.

  Bartczak Józef Antoni

  Chojecki Antoni Ignacy

  Chyliński Jan

  Frańczak Dariusz

  Gawęda Marek

  Graczyk Małgorzata Jolanta

  Kacperek Jerzy

  Krawczyk Władysław

  Kurtasiński Adrian Mariusz

  Kurtasińska Elżbieta Wiesława

  Marciniak Krzysztof Robert

  Niedźwiedź Dariusz Leszek

  Rogowski Zdzisław

  Tarnacki Marek

  Wiliński Dariusz

 • Ogłoszenia

 • Szkolenia, kursy

 • Karta Dużej Rodziny

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl