Ukryj

Gmina Parzęczew

Czystsze Powietrze


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW

§ 26. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach / workach foliowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik;

2) umieszczania w pojemnikach / workach foliowych na odpady komunalne zmieszane odpadów mebli i  innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz zużytych opon;

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów, które powinny być zagospodarowane zgodnie z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej;

4) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk);

5) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

6) spalania odpadów na powierzchni ziemi, w pojemnikach oraz w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2;

7) spalania odpadów w instalacjach grzewczych, za wyjątkiem papieru, tektury, trocin, wiórów, kory i ścinków nie zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, impregnatami i foliami;

8) wypalania suchych, nieskoszonych traw;

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

2. Dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ogrodów działkowych, zabudowy letniskowej i na terenach rolniczych spalanie na powierzchni ziemi poza instalacjami grzewczymi, powstałych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych z pielęgnacji ogrodów pod warunkiem niezadymiania miejsc służących do wspólnego użytku i nieruchomości sąsiednich.

Ustawa o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza profesjonalnymi instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Osobom, które nie stosują się do przepisów i nielegalnie spalają odpady zielone, grozi kara grzywny.

Możliwe kary za palenie śmieci

500 zł - tyle maksymalnie może wynieść mandat za palenie odpadów,

5 tys. zł - tyle maksymalnie może wynieść grzywna za spalanie odpadów zamiast oddanie ich do selektywnej zbiórki,

30 dni - tyle dni w areszcie można spędzić za palenie śmieci niezgodnie z prawem.

Tego absolutnie nie wolno

Zabronione jest podejmowanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenianie się, a w szczególności:

  • rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi, chrustu,
  • używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsc występowania np. palnych płodów rolnych,
  • rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu, w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów.

Podstawa prawna

  • Art. 31 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
  • Art. 5 ust. 1 pkt. 3, 3b i 5; art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
  • Par. 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719).
# Tytuł artykułu
# Tytuł artykułu

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl