• PDF
 • Drukuj

Okręgowa wystawa owczarków niemieckich

Wystawa_owczarkw_niemieckich

 • PDF
 • Drukuj

Zakończenie projektu "Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury"

DSC_6788

W Zespole Szkół w Parzęczewie od wielu już lat promuje się edukację i działania ekologiczne. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach uczniów biorących udział w różnorodnych konkursach ekologicznych. Przez cały rok szkoła uczy dzieci  i młodzież segregacji odpadów, prowadząc m.in. zbiórki makulatury czy zużytych baterii. Gmina Parzęczew wspiera te działania. W celu zwiększenia poziomu edukacji ekologicznej wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017 realizowano projekt: „Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury – edukacja dla uczniów Gimnazjum w Parzęczewie”, który poprzez bezpośredni kontakt z naturą pozwolił uczniom na większe wyobrażenie o otaczającej nas przyrodzie i zagrożeniach w niej występujących.

W ramach projektu zorganizowano Forum ekologiczne pn. „Odnawialna energia dla klimatu”. Poruszano na nim tematy dotyczące  alternatywnych źródeł energii, zmian klimatu, wpływu klimatu na bioróżnorodność w świecie fauny i flory oraz dyskutowano o tym co my, ludzie możemy zrobić dla klimatu.

Więcej: Zakończenie projektu "Ruszam w teren szlakiem łódzkiej natury"

 • PDF
 • Drukuj

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

budzet-obywatelski-w

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

- Idea budżetu obywatelskiego ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób ich mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań gmin i zdecydowanie bardziej utożsamiają się z dokonywanymi zmianami w swoim otoczeniu. Tę ideę chcielibyśmy przenieść na samorząd wojewódzki. W strategii rozwoju województwa łódzkiego, w ramach głównych wyzwań rozwojowych zapisano m.in. tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej, wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa. Temu między innymi będzie służyć realizacja budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł – powiedział nam marszałek WŁ Witold Stępień.

Więcej: Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

 • PDF
 • Drukuj

Spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdziecie Państwo tutaj

 • PDF
 • Drukuj

Kolonie dla dzieci rolników

Dyrekcja Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego LZS w Ręcznie uprzejmie informuje, że jest organizatorem koloniii dla dzieci rolników w terminie od 05.07.2017 r. do 15.07.2017 r.

Wypoczynek organizowany jest w Ośrodku w Ręcznie dla dzieci w wieku do 16 roku życia, urodzonych po 1 stycznia 2001 r. których rodzice, lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) ubezpieczone jest w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • PDF
 • Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Kreatywny Parzęczew" na realizację zadania publicznego pt. "II Parzęczewski Piknik Rodzinny".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

 • PDF
 • Drukuj

Informacja o konkursie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
 2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

Więcej informacji uzyskacie Państwo klikając tutaj

zestawienie_znakw

 • PDF
 • Drukuj

FIT zaprasza na warsztaty kulinarne

warsztaty_kulinarne_plakat

Strona 10 z 103

Joomla SEO powered by JoomSEF