Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Zasiłki rodzinne

  • piątek, 16 kwietnia 2004 15:07
  • Poprawiony piątek, 16 kwietnia 2004 15:07

Uchwalona w listopadzie zeszłego roku nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych zmieniła radykalnie system pomocy rodzinie. Od 1 maja 2004 r. zacznie obowiązywać nowy, odmienny od dotychczasowego, a także odrębny od systemu pomocy społecznej – system świadczeń rodzinnych. Zakłada powstanie całkiem nowych rodzajów tych świadczeń i wprowadza istotne zmiany w sposobie ich wypłacenia, uzyskiwania i finansowania. Nowa ustawa dzieli świadczenia rodzinne na dwie grupy.

Pierwsza z nich to zasiłek rodzinny i 7 tzw. dodatków:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Podstawą do otrzymania któregokolwiek z zasiłków jest uzyskanie uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Druga grupę zasiłków stanowią tzw. świadczenia opiekuńcze – znany zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Generalną zasadą, wprowadzoną przez nową ustawę, jest to, że zasiłek rodzinny i wszystkie pozostałe dodatki do niego zostaną wypłacone, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę (lub dochód osoby uczącej się) nie przekracza miesięcznie 504 zł netto lub 583 zł, gdy uprawnionym do zasiłku jest osoba niepełnosprawna. Od 1 maja 2004 r. obowiązek wypłaty zasiłków dla większości uprawnionych został zlecony Wójtowi, który może powierzyć wykonywanie tego zadania swojemu pracownikowi. Zgodnie z decyzją Wójta wszyscy zainteresowani wypłatą zasiłków mogą już zasięgać informacji w Urzędzie Gminy; pokój nr 14 u Pani Joanny Krawczuk. Zgodnie z harmonogramem wprowadzania w życie ustawy od 1 maja 2004 r. Urząd Gminy będzie wypłacał zasiłki dla:
- osób bezrobotnych
- osób pobierających zasiłek przedemerytalny,
- osób, które do 30 kwietnia 2004 r. pobierały zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny w ośrodkach pomocy społecznej,
- osoby zatrudnione lub wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,
- osoby pobierające za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
- posłowie i senatorowie,
- osoby mające ustalone po 30 kwietnia 2004 r. prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub uposażenia rodzinnego.

Osoby ubiegające się o zasiłek muszą dołączyć do wniosku o świadczenie:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach (netto) członków rodziny, również o dochodach dzieci,
- zaświadczenia o innych dochodach,
- oświadczenie o przychodach (netto) osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające: wiek dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, prawomocny wyrok sadu rodzinnego, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (powyżej 16 lat), zaświadczenie z urzędu pracy, zaświadczenie o terminie i okresie urlopu wychowawczego oraz o okresach zatrudnienia,
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy Decyzje będą wydawane po dniu 1 maja, ale dokumenty można gromadzić i składać w Urzędzie Gminy już wcześniej.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl