Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Zarządzenie nr 359/09 Wójta Gminy Parzęczew (w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) z dnia 24 września 2009 r.

  • wtorek, 29 września 2009 14:26
  • Poprawiony wtorek, 29 września 2009 14:26

ZARZĄDZENIE NR 359/09

WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

z dnia 24 wrzesnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 ; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 , Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz.817 ) Wójt Gminy Parzęczew zarządza, co następuje:


§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Parzęczew stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 359/09

 

Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 września 2009 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Lp.


Nr ew.dz.
Pow.m 2Nr KW


Położenie


Opis

nieruchomości


Przeznaczenie w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego gminy


Rodzaj

zbycia


Cena

nieruchomości zł

netto

brutto w tym 22% VAT


1.


122/2


1.406


34337


obręb: Opole

m. Opole


działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

oznaczona symbolem 3.14 MZ

gdzie dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne związane z całorocznym pobytem lub letniskowe oraz usługi towarzyszące mieszkalnictwu


przetarg ustny nieograniczony


36 205,00 zł netto 44 170,10 zł brutto

2.


122/3


1.455


34337


obręb: Opole

m. Opole


działka

niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

oznaczona symbolem 3.14 MZ

gdzie dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne związane z całorocznym pobytem lub letniskowe oraz usługi towarzyszące mieszkalnictwu


przetarg ustny nieograniczony


41 628,00 zł netto

50 786,16 zł brutto


3.


122/4


1.226


34337obręb: Opole

m. Opole


działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

oznaczona symbolem 3.14 MZ

gdzie dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne związane z całorocznym pobytem lub letniskowe oraz usługi towarzyszące mieszkalnictwu


przetarg ustny nieograniczony

35 076,00 zł netto

42 792,72 zł brutto

4.


122/5


1.129


34337


obręb: Opole

m. Opole


działka niezabudowana

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

oznaczona symbolem 3.14 MZ

gdzie dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne związane z całorocznym pobytem lub letniskowe oraz usługi towarzyszące mieszkalnictwu


przetarg ustny nieograniczony

30 686,00 zł netto 37 436,92 zł brutto


5.


122/6


1.407


34337


obręb: Opole

m. Opole


działka

niezabudowana


zabudowa mieszkaniowa zagrodowa

oznaczona symbolem 3.14 MZ

gdzie dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne związane z całorocznym pobytem lub letniskowe oraz usługi towarzyszące mieszkalnictwu


przetarg ustny

nieograniczony

39 143,00 zł netto

47 754,46 zł brutto

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie przez okres 21 dni tj. od dnia 29 września 2009 r. do dnia 19 października 2009 r. oraz na stronie internetowej www.parzeczew.pl - BIP, natomiast informacja o wykazie została zamieszczona w prasie - Dziennik Łódzki. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o jej nabycie do dnia 10 listopada 2009 r.

Dodatkowych informacji udziela ref. rolnictwa i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy w Parzęczewie pok. nr 20 , tel. 042 718-60-02.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl