Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Wypalanie zakazane !!!

  • czwartek, 09 maja 2002 18:33
  • Poprawiony czwartek, 09 maja 2002 18:33

Mając na uwadze zagrożenia pożarowe oraz zniszczenia naturalnego środowiska, jakie niesie za sobą wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków i rowów - podaje się wszystkim mieszkańcom gminy do wiadomości, że istnieje karalny ustawowy zakaz wypalania roślinności ( podstawa prawna Dz. U. z 2001 r Nr. 99 poz. 1079 art. 59 ).

Zakaz wypalania pokrywy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, rowach i nieużytkach ma charakter bezwzględny i nikt nie może zakazu tego uchylić. Nadto zabrania się na terenach lasów, łąk, nieużytków i rowów oraz w odległości do 100 metrów od nich dokonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności rozniecania ognisk, pozostawiania lub porzucania opakowań szklanych, palących lub tlących się przedmiotów, jak również nie zgaszonych zapałek i niedopałków papierosów oraz korzystania z otwartego płomienia. Naruszenie powyższych zakazów jest wykroczeniem z mocy ustawy Kodeks Wykroczeń, zagrożonym karą aresztu do 3 m-cy albo karą grzywny do 5000 zł. Wykroczenie popełnia również ten, kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie pożaru.

Orzekanie o winie i o rodzaju kary za te wykroczenia należy do właściwości Sądów Powszechnych.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl