Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 29 grudnia 2007 roku.

  • czwartek, 20 grudnia 2007 13:30
  • Poprawiony czwartek, 20 grudnia 2007 13:30

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu

29 grudnia  2007 r. (sobota) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

 

Porządek dzienny

Otwarcie XV Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.

 
1.
 Przyjęcie protokołu  z XIV Sesji Rady z dnia  29 listopada 2007 r.
2.

Informacja Przewodniczącego Rady  o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu grudniu br. oraz informacja  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniu 22.11.2007 r.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.
Rozpatrzenie projektu Budżetu Gminy Parzęczew na 2008 r.
 
1/
Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2/

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.

3/
Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych.
4/

Odczytanie stanowiska Wójta do opinii komisji i wniosków radnych.

5/
Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
 
6/

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2008.

6.
Wolne wnioski.
7.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
 
1/

w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2008 r.,

2/

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla za udział w posiedzeniach Rady Gminy, 

3/

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,

 
4/

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

 
5/

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2008 rok.

8.
Wolne wnioski i sprawy różne.
9.
Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy.
 
                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                    Władysław Krawczyk

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl