Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Sesja Rady Gminy 24 stycznia 2008 roku.

  • wtorek, 15 stycznia 2008 14:32
  • Poprawiony wtorek, 15 stycznia 2008 14:32

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu
24 stycznia 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

Otwarcie XVI Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady z dnia 29 grudnia 2007 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu styczniu 2008 r.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Sprawozdanie z działalności : Komisji Organizacyjnej, Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej za 2007 r.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:1/

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,


2/

w sprawie wyrażenia woli wspólnego działania Gminy Parzęczew z Gminami Dalików, Łęczyca, Wartkowice i Zgierz w przedmiocie realizacji projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,


3/

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008,


4/

w sprawie określenia zasad wystąpienia Gminy Parzęczew ze spółki prawa handlowego „Bioenergia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,


5/

W sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” w okresie od 1.02.2008 r. do 31.12.2008 r.

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy.                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Władysław Krawczyk

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl