Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - formy pomocy

  • czwartek, 22 kwietnia 2004 14:03
  • Poprawiony czwartek, 22 kwietnia 2004 14:03

Powszechnie uważa się, że niepełnosprawność jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Ważnym czynnikiem, który to wyznacza jest liczba osób niepełnosprawnych. Należy przyznać, iż Polska wchodzi w skład państw, które osiągnęły pewien rozwój i znaczące wyniki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Utworzono Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który gromadzi środki finansowe na wspieranie działań związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną.
Środki PFRON podzielone są na następujące zadania:
Samorząd wojewódzki - realizuje powierzone zadania poprzez RCPR
- dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu Przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
- udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej (zgodnie z art. 32a. Ustawy) Wojewódzki Urząd Pracy, realizuje:
- udzielanie pożyczek na utrzymanie stanowisk pracy
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
-szkolenia u pracodawców i przekwalifikowanie pracowników przy zmianie profilu produkcji
- zadania realizowane w ramach „ustawy o rehabilitacji...”
- udzielanie pomocy Zakładom Pracy Chronionej
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej Samorząd Powiatowy: Realizuje swe zadania poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- udzielanie pożyczek ze środków Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz Powiatowy Urząd Pracy
- szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych
Centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- dofinansowanie do kredytów zaciągniętych na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
Europejski Fundusz Społeczny - działanie 1.4 Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- programy:
-Partner - celem programu jest dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Program będzie realizowany od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31.12.2005r.
-Wyrównywanie różnic między regionami -celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
1. obszaru A - na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny
2. obszaru B - na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
3. obszaru C - dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,
4. obszaru D - na likwidację barier transportowych
5. obszaru C- na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu lub pogłębianiu niepełnosprawności.
Pegaz - zakres pomocy:
1) zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu
2) zakup sprzętu komputerowego,
3) zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Homer- program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.
Student - pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych,stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny,terminy składania wniosków: 30 dni przed rozpoczęciem semestru nie później niż 14 dni po jego rozpoczęciu.

Teresa Sadowska - Kierownik GOPS

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl