Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Parzęczew

  • piątek, 25 czerwca 2004 14:00
  • Poprawiony piątek, 25 czerwca 2004 14:00

Na czerwcowej sesji Rady Gminy uchwalona została Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2004-2009. Strategia wykonana została zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ponadto zadania zapisane w Strategii są zgodne z następującymi dokumentami.
- Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego,
- Ramowym Programem Działanie Rady Gminy w Parzęczewie,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew,
- Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego 2001-2006,
- Narodowym Planem Rozwoju.
Dodatkowo Strategia została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jednocześnie spełnia rolę Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parzęczew na lata 2004-2006.
W opracowaniu Strategii wykorzystano również Raport z Badań społecznych na temat „Funkcjonowanie Gminy Parzęczew w oczach mieszkańców” z sierpnia 2002 roku oraz protokoły z corocznych zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie gminy. W odniesieniu do Strategii Rozwoju przyjęto następujące założenia:
- realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie,
- decyzję o realizacji założeń Strategii podejmuje Rada Gminy,
- Strategia została opracowana przy współudziale mieszkańców gminy, co wpływa na wartość tego dokumentu. W pracy nad dokumentem wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby gminy, a także nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych problemów gminy,
- Projekt Strategii poddano społecznej konsultacji, której wyniki są podstawą do hierarchizacji potrzeb i celów.
Strategia będzie na bieżąco aktualizowana we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.

Jacek Pietrzak

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl