Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu.

  • środa, 20 września 2006 14:48
  • Poprawiony środa, 20 września 2006 14:48

Parzęczew, dnia 20.09.2006 r. 

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Piaskowice

         Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Parzęczewie uchwały nr XLVI/547/06 z dnia 29 czerwca 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Piaskowice.
        
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew w terminie do dnia 18.10.2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl