Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Modernizacja dróg

  • wtorek, 27 października 2009 10:36
  • Poprawiony wtorek, 27 października 2009 10:36

Zakończył się remont drogi powiatowej Nr 5168 E na wysokości zrekultywowanego wysypiska odpadów stałych w Parzęczewie.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia została zawarta w dniu 08 września 2009 r. z Przedsiębiorstwem „UNIDRO”.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane polegające na:

  • wykonaniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowych na odcinku 1,2 km

  • wykonaniu i odbiorze robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na powierzchni 7.125,00 m2,

  • wykonaniu i odbiorze robot związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużonego podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi, w ilości50 kg/m2,

  • wykonaniu i odbiorze robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji (warstwa ścieralna grubości 3 cm) nawierzchni z betonu asfaltowego, na powierzchni 7.125,00 m2.

   Również został zakończony remont drogi Nr 5137 E w Chrząstowie Wielkim na odcinku ok. 0,6 km. Całkowity koszt remontów dróg wyniósł 352.140,00 zł. Gmina Parzęczew wniosła udział wysokości 120.000 zł. Inwestycje te mogły być wykonane dzięki umowie pomiędzy Powiatem Zgierskim a Gminą Parzęczew.


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl