Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew”

  • wtorek, 11 lipca 2006 12:34
  • Poprawiony wtorek, 11 lipca 2006 12:34

Parzęczew, dnia 10.07.2006 r.

R-g 341/ZP/PN/12/06


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92, ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 362/06 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 czerwca 2006 r.
w celu dokonania oceny ofert złożonych w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew, w składzie:

1. Marian Król - Przewodniczący Komisji
2. Joanna Bartczak - Sekretarz Komisji
3. Henryk Duklas - Członek Komisji
4. Mariusz Ostrowski - Członek Komisji

wykluczyła Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 1 tj. firmę „WOBET –HYDRET” Ryszard Cichecki, z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25 A. Wykonawca nie posiada uprawnień do wykonania zamówienia, jak wynika z przedłożonego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, tym samym podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 10 – nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.
Na podstawie artykułu 24 ust. 4 ofertę w/w Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.


Jednocześnie dokonała wyboru oferty:
Nr 2 złożonej firmę przez firmę „TECH – BUD” Stanisław Tomczak z siedzibą
w 95-100 Zgierz, ul. Złota 12 jako ofertę, która spełnia wymogi SIWZ i wymagania ustawowe.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl