Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Parzęczew

  • piątek, 22 maja 2009 09:49
  • Poprawiony piątek, 22 maja 2009 09:49

 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie od miesiąca maja 2009 roku rozpoczął   realizację projektu systemowego: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej  osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby zatrudnione w rolnictwie.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostanie 14 osób, które są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.

 W celu umożliwienia tym osobom powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń.

1. Szkolenie z psychologiem mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz wzrost samooceny uczestników projektu.

2. Szkolenie z doradcą zawodowym w celu zdobywania nowych kompetencji o charakterze zawodowym umożliwiającym aktywizację zawodową

3. Szkolenie z zakresu opieki środowiskowej .

 Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i okresowych, oraz zapewnione zostaną posiłki, materiały szkoleniowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po ukończeniu szkoleń beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia .

Z uwagi na to, że jest to pierwszy etap realizacji projektu - uczestnikom życzymy powodzenia!

Za  realizację projektu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie. Szczegółowe informacje w siedzibie Ośrodka przy ul. Południowej 1a w Parzęczewie oraz pod nr tel. 042 718 66 41 lub 042 718 66 16.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.


               
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                    

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl