Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA

  • piątek, 09 kwietnia 2010 17:16
  • Poprawiony piątek, 09 kwietnia 2010 17:16Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  od miesiąca stycznia 2010 roku realizuje projekt systemowy: „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w miesiącu kwietniu  2010 roku zostaną podpisane kontrakty socjalne z 7 zakwalifikowanymi uczestnikami.
Grupę docelową projektu stanowić będą osoby zameldowane na terenie Gminy Parzęczew korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w przedziale wiekowym 20-55 lat.

W wyniku działań w projekcie beneficjenci ostateczni zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zwiększenia zdolności komunikacyjnych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły poprzez szkolenia w zakresie m.in. poradnictwa zawodowego, psychologicznego.
W ramach projektu będą zorganizowane szkolenie zawodowe, które pozwoli uzyskać bądź podnieść kwalifikacje zawodowe beneficjentów ostatecznych.

Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, oraz zapewnione zostaną posiłki, materiały szkoleniowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Po ukończeniu szkoleń beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia .

Z uwagi na to, że jest to pierwszy etap realizacji projektu - uczestnikom życzymy powodzenia!

Za  realizację projektu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

Szczegółowe  informacje w siedzibie Ośrodka przy ul. Południowej 1a w Parzęczewie  oraz pod nr tel. 042 7186616.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                             


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl